[caption id="attachment_320738" align="aligncenter" width="982"]

# PRODUCT INFO.

COLOR /블랙, 네이비, 카키, 라이트 그레이

SIZE / S, M, L

소재 / 폴리에스테르

깔끔하고 베이직한 데이지스 벨라 슬랙스입니다.
부드러운 소재와 과하지 않은 세미 부츠컷 라인으로 편하게 착용하실 수 있습니다.
하이웨이스트 라인으로 허리를 안정적으로 잡아주며
다리를 길어 보이게 연출해줍니다.
다양한 아이템과 코디하기 쉬워
데일리 아이템으로 추천드립니다~

[/caption] [caption id="attachment_320920" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320921" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320922" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320923" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320924" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320925" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320926" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320927" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320928" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320929" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320930" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320931" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320932" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320933" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320934" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320935" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320936" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320937" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320938" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320939" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320940" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320941" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320942" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320943" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320944" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320945" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320946" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320947" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320948" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320949" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_320950" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption] [caption id="attachment_290042" align="aligncenter" width="1000"] #[/caption]